Prawo spadkowe - adwokat w sprawach spadkowych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycji Kaszuby z siedzibą w Markach udziela kompleksowego wsparcia między innymi w zakresie prawa spadkowego. Prawo spadkowe to obszerny dział prawa cywilnego, regulujący przekazywanie praw i obowiązków majątkowych po zmarłej osobie. Stanowi ono podstawę dziedziczenia, precyzując zasady nabywania praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. 

Podstawowe założenia prawa spadkowego

Prawo spadkowe obejmuje przepisy zapisane głównie w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego. Reguluje ono zagadnienia związane z dziedziczeniem, zarówno ustawowym, jak i testamentowym.

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe to podstawowy sposób dziedziczenia, regulowany przez same przepisy prawa spadkowego. Nie wymaga on ingerencji spadkodawcy. Przepisy te określają szczegółową kolejność dziedziczenia, obejmując zarówno krewnych bliższych, jak i bardziej odległych. Osoby niespokrewnione ze spadkodawcą również mogą zostać objęte dziedziczeniem ustawowym.

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe to opcjonalna forma dziedziczenia, gdzie spadkodawca określa swoje preferencje poprzez testament. Może to obejmować zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i wyznaczanie innych spadkobierców. Przepisy prawa spadkowego określają zasady sporządzania testamentów, obejmujące różne ich formy, takie jak testament holograficzny, notarialny czy allograficzny.

prawo spadkowe - testament

Czym według polskiego prawa spadkowego jest zachowek?

Zachowek to mechanizm ochrony interesów spadkobierców, uniemożliwiający całkowitą dowolność w rozporządzaniu majątkiem spadkowym przez spadkodawcę. Prawo spadkowe określa krąg osób uprawnionych do zachowku, zasady dziedziczenia tego świadczenia, a także przedawnienia roszczenia o zachowek.

Postępowanie spadkowe - dział spadku

Po otwarciu spadku wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego. W celu uniknięcia problemów z zarządzaniem wspólną nieruchomością, można dokonać podziału spadku. Możliwe są dwa główne sposoby: umowny dział spadku, który wymaga zgody wszystkich spadkobierców oraz sądowy dział spadku, który jest opcją w przypadku braku porozumienia.

Inne instytucje prawa spadkowego

Oprócz omówionych zagadnień prawo spadkowe obejmuje szereg innych instytucji, takich jak stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, zapisy, polecenia, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe czy przyrost.

Podsumowując, prawo spadkowe to obszerne zagadnienie, a zrozumienie jego przepisów wymaga szczegółowego podejścia. W przypadku potrzeby wsparcia prawno-spadkowego, warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w zrozumieniu i załatwieniu wszelkich kwestii związanych z dziedziczeniem.

prawo spadkowe - rozmowa

Odrzucenie spadku – wszystko, co musisz wiedzieć

W przypadku niechęci do objęcia spadku, ze względu na informacje o zadłużeniu spadkodawcy lub z innych powodów, istnieje procedura odrzucenia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed Sądem lub notariuszem. Warto jednak pamiętać o ściśle określonym terminie – spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedział się o swoim powołaniu, aby złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Procedura składania oświadczenia o odrzuceniu spadku jest uregulowana przepisami prawa. Oświadczenie to można złożyć zarówno ustnie, jak i na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. Brak złożenia oświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobierca odpowiada jedynie do wartości otrzymanego spadku.

Ważne jest również, kto może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może to uczynić samodzielnie. Natomiast w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności prawnej, oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi. Warto pamiętać, że brak zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez przedstawiciela ustawowego sprawia, że oświadczenie to jest nieważne.

Skutki odrzucenia spadku są zróżnicowane i obejmują zmianę tytułu powołania do spadku, rozdysponowanie udziałów spadkobierców oraz zmianę kręgu osób dziedziczących. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być jednak nieskuteczne, jeśli złożyła je osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. Dodatkowo, jeśli odrzucenie spadku prowadziłoby do pokrzywdzenia wierzycieli, może zostać uznane za bezskuteczne.

Warto podkreślić, że procedura odrzucenia spadku może być skomplikowana, dlatego korzystanie z pomocy prawnika, zwłaszcza w sprawach spadkowych, jest zalecane. KancelariaAdwokacka Adwokat Patrycji Kaszuby z siedzibą w Markach świadczy profesjonalne usługi w zakresie postępowań spadkowych. Jeśli masz wątpliwości co do przyjęcia lub odrzucenia spadku, kancelaria może Ci pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

adwokat prawo spadkowe

Zmiany w prawie spadkowym - usprawnienie postępowania spadkowego

W dniu 15 listopada 2023 roku weszła w życie istotna ustawa zmieniająca Kodeks Cywilny oraz inne akty prawne, mająca na celu zreformowanie zasad dziedziczenia i poprawę postępowania spadkowego. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany wprowadzone przez tę nowelizację.

1. Zawężenie katalogu spadkobierców ustawowych

Jednym z głównych punktów zmiany było zawężenie katalogu spadkobierców ustawowych. Zgodnie z nowymi przepisami, dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczni lub stryjeczni wnuki, zostali wyłączeni z tego katalogu. W sytuacji, gdy któryś z dziadków nie żyje w chwili otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypadać będzie dzieciom w częściach równych. Zmiana ta ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych poprzez ograniczenie konieczności poszukiwania spadkobierców z urzędu.

2. Nowe przesłanki niegodności dziedziczenia

Ustawa wprowadza także dwie nowe przesłanki niegodności dziedziczenia. Pierwsza dotyczy uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego orzeczeniem sądowym, ugodą przed sądem lub inną umową. Druga przesłanka dotyczy uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy czy obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

3. Zmiany w aktach prawnych

Nowelizacja objęła trzy kluczowe akty prawne: Kodeks Cywilny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Zmiany obejmują przede wszystkim zasady dziedziczenia, mające na celu dostosowanie prawa do aktualnych potrzeb społeczeństwa.

4. Skrócenie terminu na złożenie oświadczenia o spadku

Ustawa wprowadziła także obowiązek złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego dziedziczenia. Wprowadzono również możliwość zawieszenia biegu terminu w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia sądu.

5. Umożliwienie dostępu do danych z rejestru stanu cywilnego i ewidencji gruntów

Ustawa umożliwia sądom pozyskiwanie danych z rejestru stanu cywilnego i ewidencji gruntów, co ma przyspieszyć postępowania spadkowe. Dodatkowo zniesiono obowiązek notariusza przesyłania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli zarejestrował akt poświadczenia dziedziczenia.

6. Zmiany w prawie o notariacie

W prawie o notariacie wprowadzono zmianę, która określa sposób przyjęcia spadku w treści aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wprowadzone zmiany mają na celu nie tylko usprawnienie postępowań spadkowych, ale także dostosowanie prawa do współczesnych realiów społeczeństwa, eliminując ewentualne luki czy nieścisłości w przepisach. Dla osób zaangażowanych w sprawy spadkowe istotne jest zrozumienie tych nowych regulacji oraz skonsultowanie się z prawnikiem w razie potrzeby.

zadowolonych klientów
100 +
lat doświadczenia zawodowego
10 +
procent skuteczności
100 %

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Kaszuba

SKONTAKTUJ SIĘ Z Z NAMI