Polityka prywatności 

Poniższa „Polityka prywatności” dotyczy strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.kancelariakaszuba.pl, którego właścicielem jest Kancelaria Adwokacka Patrycja Kaszuba. Poniżej znajdują się informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych, w tym danych osobowych użytkowników portalu.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana na stronie kancelarii danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Patrycja Kaszuba zlokalizowana przy ul. Piłsudskiego 243, 05-270 Marki, NIP 125 134 83 04, z siedziba i adresem do korespondencji: ul. Piłsudskiego 243, 05-270 Marki (dalej „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez na adres e-mail: kancelaria@kancelariakaszuba.pl lub pisemnie, na adres Administratora: ul. Piłsudskiego 243, 05-270 Marki.
 3. Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.
 4. Dane osobowe zbierane są od osoby, której dane dotyczą, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.
 5. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulec zmianie.

Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
  W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 5. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Udostępnianie danych

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, podwykonawców i dostawców asortymentu, kurierów i przewoźników, kancelarii prawnych, jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania. 
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że na wniosek osoby, której te dane dotyczą.

Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres
  e-mial: kancelaria@kancelariakaszuba.pl
 2. Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.
 4. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa.
 5. Jeżeli jednak użytkownik uzna, że Kancelaria dopuściła się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).